Techno-Poż
 
WYSZUKIWARKA
 
   
   
 
PRODUKTY
 
 
Zabezpiecz. drewna
Zabezpiecz. stali
Oddymianie
Przepusty instalacyjne
Materiały montażowe
Znaki ewakuacyjne
Znaki bezpieczeństwa
Hydranty
Opracowania ppoż.
Pomiary, badania
Klapy ppoż.
Klapy dymowe
Zamknięcia ogniowe
Zabezpiecz. tkanin
Coś dla biura i domu
Bramy ppoż.
Drzwi ppoż. EI 30
Drzwi ppoż. EI 60
Drzwi ppoż. EI 120
Dylatacje
Szkolenia
Przeszklenia
Świetliki dachowe
Wyłaz dachowy
U S Ł U G I
S E R W I S
Urządzenia gaśnicze
P R O J E K T Y
Zabezpiecz. papieru
N O W O Ś C I
SAP - konwencjonalny
SAP - adresowalny
 
     
 
AKTUALNOŚCI
 
 
Zawody strażackie Firefighter Combat Challenge
8.05.2017
W Opolu w dniach 06-07.05.2017 odbyły się zawody strażackie Firefighter Combat Challenge ,firma Techno-Poż była z jednym z sponsorów zawodów. .
Lista wiadomości

 
     

Produkty - Opracowania ppoż.



Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego



‹‹‹ Zapytaj o cenę›››

Istotą nowego rozporządzenia jest zaprzestanie opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego tylko w celu okazania jej podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej, bądź opracowania i złożenia w przypadkowym miejscu wśród innych dokumentów dla utwierdzenia się w przekonaniu, że spełniliśmy obowiązek jej posiadania. Informacje zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego staną się bezcenne i pomocne w ratowaniu ludzkiego życia tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego jej opracowania oraz umieszczenia – jak dokładnie nakazuje wyżej wymienione rozporządzenie w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. Mając na uwadze wytyczne rozporządzenia należy podkreślić, że obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego po wprowadzonych zmianach staje się jednym z najważniejszych dokumentów podczas prowadzonych działań ratowniczych i powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla tych ekip. Niezwykle ważna jest treść tego dokumentu, który powinien zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: - powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, - odległości od obiektów sąsiadujących, - parametrów pożarowych występujących substancji palnych, - występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych, - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, - lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, - podziału obiektu na strefy pożarowe, - warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, - wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, - hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, - dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przestaje być także anonimowym dokumentem. Wymaga się aby była autoryzowana przez osobę lub podmiot ją opracowujący, posiadający uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opracowane instrukcje należy przekazywać do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Dokumenty mogą być przekazywane również w formie elektronicznej. Każda opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Miejsce takie nie zostało jednoznacznie określone w rozporządzeniu dlatego należy je samemu wyznaczyć. Najlepszym miejscem dostępnym dla ekip ratowniczych będzie obszar w pobliżu wejścia głównego do obiektu (wewnątrz obiektu). Forma przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dostępnej dla ekip ratowniczych wymaga umieszczenie jej np. w dostępnej na rynku skrzynce na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (zdjęcie). Skrzynka montowana jest na ścianie i posiada oznakowanie fotoluminescencyjne w komplecie. Otwierana jest kluczykiem umieszczonym w bocznej ściance zabezpieczonej szybką. Jest to naszym zdaniem najprostsza i najskuteczniejsza forma przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która także jest skutecznym zabezpieczeniem przed jej kradzieżą i dewastacją. Pomysłodawcą i producentem jest Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ. Skrzynka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego została opatentowana w Urzędzie Patentowym. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata , a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie wprowadzone zmiany w nowym rozporządzeniu w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spowodowały podniesienie rangi tego dokumentu, który jeżeli ma służyć ratownikom musi być perfekcyjnie opracowany i udostępniony w razie konieczności.


 
KOSZYK

Koszyk jest pusty

 
   
 
POLECAMY
 
  Symulacja ewakuacji
 
   
 
NOWOŚCI
 
 

Szkolenia przeciwpożarowe

Symulacja ewakuacji

Szkolenie użycia gaśnicy nowość
 
     

 
Prezentacja
 
  Zamów prezentację firmy Techno-Poż na CD

 
     
 
Techno-Poż | ul. Wrocławska 118 | 45-837 Opole | tel: 77 454 36 90 | e-mail: biuro@techno-poz.pl
Copyright by TECHNO-POZ 2005