Malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Istotą nowego rozporządzenia jest zaprzestanie opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego tylko w celu okazania jej podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej, bądź opracowania i złożenia w przypadkowym miejscu wśród innych dokumentów dla utwierdzenia się w przekonaniu, że spełniliśmy obowiązek jej posiadania. Informacje zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego staną się bezcenne i pomocne w ratowaniu ludzkiego życia tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego jej opracowania oraz umieszczenia – jak dokładnie nakazuje wyżej wymienione rozporządzenie w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. Mając na uwadze wytyczne rozporządzenia należy podkreślić, że obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego po wprowadzonych zmianach staje się jednym z najważniejszych dokumentów podczas prowadzonych działań ratowniczych i powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla tych ekip.

Pomysłodawcą i producentem jest Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ.
Skrzynka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego została opatentowana
w Urzędzie Patentowym.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata , a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie wprowadzone zmiany w nowym rozporządzeniu w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spowodowały podniesienie rangi tego dokumentu, który jeżeli ma służyć ratownikom musi być perfekcyjnie opracowany i udostępniony w razie konieczności.

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt